Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Více než agentura, s.r.o., dále jen VOP

I.

Smysl a účel VOP

 1. Smyslem a účelem těchto obchodních podmínek je specifikovat vzájemné obchodní a jiné vztahy vznikající při obchodní činnosti společnosti, které nejsou upraveny smluvně.

II.

Vymezení pojmů používaných ve VOP

 1. Společnost Více než agentura, s.r.o., sídlem Mrázkova 599/20 Praha 14 – Černý Most, PSČ 198 00, IČO 06816185, DIČ CZ06816185, registrována v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 288902 (dále jen „VnA“), je oprávněna:
 1. zprostředkovávat prodej reklamního a inzertního prostoru v reklamních sítích a PPC systémech a na webových stránkách subjektů, se kterými má navázány obchodní vztahy,
 2. poskytovat služby, jako je optimalizace webových stránek pro vyhledávače,
 3. správa stránek na sociálních sítích,
 4. poradenství v oboru webové analytiky,
 5. poradenství v oblasti budování značky,
 6. realizaci výzkumů,
 7. příprava kreativních řešení,
 8. tvorba audiovizuálního obsahu,
 9. odborné poradenství v oblasti digitálního marketingu,
 10. školení,
 11. vývoj webových aplikací a stránek,
 12. poskytování online služeb v síti Internet.
 1. Dílčí služby VnA, vypsané v čl. I odst. 1, mohou zajišťovat i partnerské obchodní společnosti VnA, mezi které patří:
 1. CyberFootprint s.r.o., U dvojdomů 819/7, Praha 10, PSČ 102 00, IČO 05535859, DIČ CZ05535859
 1. Objednavatelem služeb VnA (dále jen „Klient“) je fyzická či právnická osoba, přímý zákazník, nebo reklamní či mediální agentura, objednávající některou ze služeb dle těchto podmínek.
 2. Provozovatel je vlastník webové stránky, aplikace, služby; reklamní sítě nebo PPC systému, na kterém je poskytován reklamní prostor, jehož správa či prodej je zprostředkován VnA.
 3. Inzercí, reklamou či reklamní kampaní se rozumí zadané veřejné oznámení, propagace, či jiná prezentace zveřejněná za úplatu na webových stránkách prostřednictvím reklamních sítí, PPC systémů či sociálních sítí, jejichž Provozovatele před Klientem zastupuje VnA, a to za účelem sledovaného Klientem.
 4. Pracovními dny se rozumí všechny dny v týdnu mimo sobot, nedělí a státem uznaných svátků.
 5. Smlouvou se rozumí jakýkoliv platný smluvní vztah vzniklý mezi VnA a Klientem.
 6. Smluvními stranami se rozumí VnA a Klient.
 7. Kontaktní email VnA je: [email protected].

III.

Vzájemná práva a povinnosti při realizaci služeb

 1. Smlouva o poskytování služeb mezi VnA a Klientem vzniká na základě řádné písemné objednávky Klienta a akceptací této objednávky ze strany VnA.
 2. Objednávka služeb musí být učiněna potvrzením nabídky kterou VnA zašle Klientovi a musí obsahovat všechny vyžadované náležitosti, zejména přesnou specifikaci objednávané služby, tj. vymezení předmětu včetně případného návrhu či představy Klienta o službě, celkový objem investice, jakož i všechny potřebné identifikační údaje Klienta a to zejména IČO Klienta; DIČ Klienta; adresu sídla Klienta; poštovní adresu Klienta v případě, že je odlišná od adresy sídla; kontaktní osobu; telefon; e-mail.
 3. Klient potvrzenou nabídku (dále jen Objednávka) doručí na adresu VnA a to v jedné z těchto forem:
 1. listinné formě prostřednictvím držitele poštovní licence;
 2. případně v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem;
 3. datovou zprávou do datové schránky;
 4. nebude-li takový postup vyvolávat pochybnosti o pravosti Objednávky, lze doručit i sken podepsané Objednávky nebo potvrzení zaslané e-mailem.
 1. Objednávka musí být doručena VnA nejpozději 5 pracovních dní před objednávaným zahájením poskytování služby.
 2. Pouhým potvrzením o přijetí Objednávky není uzavřena Smlouva. Smlouva vzniká až doručením akceptace Objednávky Klientovi. VnA není povinna Objednávku akceptovat. Má se za to, že není-li Objednávka akceptována do 10 pracovních dnů od jejího odeslání, smlouva uzavřena není.
 3. Objednávka může být ze strany VnA odmítnuta zejména tehdy, bude-li v rozporu se zájmy VnA či s právní nebo etickou regulací reklamy, zejména v případě rozporu s restriktivními opatřeními na reklamu se vztahujícími, či s právními předpisy.
 4. Případná změna Objednávky před její akceptací může být učiněna pouze písemnou formou.
 5. Potvrzením Objednávky vzniká smluvní vztah vymezený Nabídkou, Objednávkou a VOP a který se stává závazným pro obě strany, a to okamžikem jejího podpisu oběma stranami.
 6. Klient odpovídá za pravdivost jím poskytnutých informací uvedených v Objednávce a nese veškeré právní následky spojené s porušením zákonných povinností v důsledku jím učiněných nepravdivých tvrzení.
 7. Všechny podklady potřebné pro poskytování služeb musí poskytnout Klient VnA nejpozději 5 pracovních dní před datem počátku poskytování dané služby.
 8. Klient je povinen poskytnout VnA veškerou potřebnou součinnost, která je potřebná k řádnému plnění služeb v období od uzavření smlouvy.
 9. Mají-li být při poskytování služeb použity podklady předložené Klientem, které jsou dílem či jsou chráněny právní úpravou duševního vlastnictví, vyžaduje se, aby Klient byl oprávněn s těmito podklady nakládat, zejména ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu jiných právních norem, a aby je předal ve formátu vyžadovaném VnA.
 10. VnA si vyhrazuje právo neuskutečnit reklamu nebo neposkytnout službu v případech, kdy jí v tom brání vyšší moc, provozní tísňové situace, či z důvodu jakékoliv okolnosti, jež nastala nezávisle na vůli VnA, nebylo možné ji rozumně předvídat a brání jí v plnění předmětné smlouvy o poskytování služeb či její části, a jestliže nelze rozumně požadovat, aby VnA tuto překážku nebo její následky včas odstranila. V takových případech jsou VnA a Klient bez odkladu povinni obnovit jednání o Smlouvě s tím, že služba či její část může být poskytnuta v náhradním termínu, pokud se na tom Smluvní strany ujednají. Nárok na náhradu škody Klienta je vyloučen.
 11. V případě vadného plnění na straně VnA nebo Provozovatele je Klient v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat po VnA přiměřené náhradní plnění v mezích uzavřené Smlouvy.
 12. VnA neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě nebo na stránkách Klienta zveřejněné dle těchto VOP.
 13. Smluvní strany se zavazují chránit veškeré skutečnosti a informace týkající se druhé Smluvní strany, které jim budou sděleny nebo o kterých se jinak dozví v rámci vzájemné spolupráce (důvěrné informace). Smluvní strany se zejména zavazují nezpřístupnit nebo neumožnit zpřístupnění důvěrných informací třetí osobě a důvěrné informace nevyužít pro sebe nebo třetí osobu jinak, než v souvislosti s plněním smlouvy. To neplatí v případě zpřístupnění důvěrných informací v nezbytném rozsahu při plnění povinnosti uložené právním předpisem nebo orgánem veřejné moci a v případech, kdy jsou důvěrné informace v nezbytném rozsahu zpřístupněny právním, daňovým a jiným odborným poradcům nebo subdodavatelům, pokud je to nezbytné pro plnění Smlouvy nebo ochranu zájmů Smluvní strany.

IV.
Poskytování služeb

 1. VnA je oprávněna využít při plnění smlouvy třetích osob (subdodavatelů), za plnění Smlouvy avšak odpovídá tak, jako by smlouvu plnila sama.
 2. VnA je oprávněna při poskytování služeb postupovat i bez pokynů Klienta. VnA je však povinna si pokyny Klienta v co nejkratším čase vyžádat. Až do poskytnutí pokynů je VnA v takovém případě oprávněna přerušit poskytování služeb. Odpovědnost VnA za škodu či nemajetkovou újmu vzniklou Klientovi je vyloučena, jestliže VnA postupovala v souladu s pokyny Klienta.
 3. Veškerá autorská práva k dílům vytvořeným při plnění přiléhavých smluv mezi VnA a Klientem, náleží VnA. VnA poskytuje Klientovi nevýlučnou, nepostupitelnou licenci k užití těchto děl pro účely ve Smlouvě stanovené. Budou-li díla využita nad rámec tohoto účelu, má VnA nárok na spravedlivé dorovnání odměny. Taková odměna nevylučuje nárok VnA na náhradu vzniklé škody. Není-li cena licence uvedena samostatně v objednávce nebo ve smlouvě, má se za to, že je součástí ceny za poskytování služeb.
 4. Cenu za poskytnutí služeb lze navýšit pouze v případě, kdy dojde k překročení rozsahu služeb sjednaného Smlouvou (mimosmluvní činnosti neboli vícepráce), a dále v případě zvýšení cen ze strany subjektů, prostřednictvím nichž VnA zajišťuje některé služby. Pokud budou služby poskytovány nad rámec sjednaného počtu hodin nebo úkonů dle smlouvy, je Klient povinen hradit odměnu VnA ve výši stanovené v následujícím odst..
 5. Cena prací či činností prováděných VnA nad rámec rozsahu služeb sjednaného dle objednávky, tj. nad rámec stanoveného počtu hodin nebo úkonů při jednotlivé činnosti bude fakturována v hodinové sazbě dle Nabídky.
 6. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, platí, že veškeré výstupy jsou schvalovány ve dvou kolech připomínek.

V.

Poskytování služeb – hosting

 1. VnA na základě objednaných služeb zajistí uživateli nepřetržitý provoz serveru, zajistí možnost umístění webové prezentace, a to v nejkratší možné době od přijetí platby od uživatele, za předpokladu, že tomu nebrání okolnosti způsobené třetími stranami.
 2. VnA zajistí uživateli technickou podporu a zajistí kontrolu nad svými technickými prostředky.
 3. Za nefunkčnost služeb, které uživatel zaviní svým neodborným jednáním, nenese VnA odpovědnost.
 4. V průběhu poskytování služeb může docházet k výpadkům, omezením či snížení kvality služeb. VnA nenese odpovědnost za škody způsobené nefunkčností serveru, porušením či ztrátou dat nebo za škody způsobené třetími stranami. Je však povinen tyto skutečnosti eliminovat na minimum jemu dostupnými prostředky.
 5. VnA má právo na plánovanou odstávku serverů za účelem údržby, upgrade software nebo hardware, a to v maximální výši 120 minut měsíčně. VnA bude dle okolností tyto odstávky provádět v době snížené zátěže serverů (noční hodiny, dny pracovního klidu). Nevyčerpaná doba plánovaných odstávek se sčítá zejména pro účely provedení rozsáhlejších úkonů. Plánovanou odstávku je VnA povinno hlásit 24h předem a to na místech k tomu určených.
 6. VnA je oprávněn učinit změnu přístupových údajů bez souhlasu uživatele, a to v případě naléhavého zásahu nebo vyžadují-li to okolnosti pro bezproblémové poskytování služeb.
 7. VnA si vyhrazuje právo změny VOP a souvisejících dokumentů. Přitom je povinen uživateli oznámit změnu formou písemnou, prostřednictvím e-mailu nebo zveřejněním na svých webových stránkách, a to nejméně jeden kalendářní měsíc před uplatněním změn na poskytovaných službách. V případě nesouhlasu se změnami je uživatel oprávněn změny odmítnout a smlouvu vypovědět ve lhůtě 30 dnů od data provedení změn. Pokud se změny týkají ujednání uzavřených v písemné smlouvě, lze tak učinit pouze písemným dodatkem smlouvy. Tím nejsou dotčeny změny VOP a souvisejících dokumentů.
 8. Špatně napsané nebo nefunkční skripty/soubory, které nadměrně zatěžují server a jeho systémové prostředky, mohou být bez předchozího upozornění odstaveny/vymazány.
 9. Uživateli, který zneužívá hosting pro cílené zatěžování serveru nebo konektivity VnA nebo nadměrně zatěžuje systémové prostředky VnA na úkor jiných uživatelů, může být omezen na systémových prostředcích (jako je počet CPU, paměti, diskové kapacity nebo rychlosti přenášených dat).
 10. Veškeré pokusy o cílené poškození nebo vyřazení z provozu služeb provozovaných VnA, či jiných periferií mající vliv na chod služeb VnA, je přísně zakázáno. Při jakémkoliv náznaku o tuto činnost ze strany uživatele má poskytovatel právo okamžitě ukončit poskytování služeb uživateli bez jakékoliv náhrady.
 11. Garantovaná dostupnost služeb se nevztahuje na plánované odstávky dle odst. V.5. Měření dostupnosti provádí VnA, rozhodující je však nezávislá statistika měření dostupnosti prováděná provozovatelem telehousingových služeb. V případě nedodržení garantované měsíční dostupnosti má uživatel nárok na prodloužení služeb o další měsíc zdarma. VnA je povinen výpadky klientských serverů zveřejňovat na svých internetových stránkách.
 12. VnA má právo bez předchozího upozornění znepřístupnit nebo odstranit ze serverů data, která kterýmkoliv způsobem porušují body odstavce V.19. tohoto článku. Zároveň VnA může uživateli, který takto vědomě porušil smluvní podmínky, bez náhrady vypovědět smlouvu.
 13. VnA není odpovědný za případný ušlý zisk a vzniklé škody v důsledku užívání poskytovaných služeb. V případě vzniku škodní události má smluvní strana nárok na náhradu v míře skutečně prokázané škody. Smluvní strany se dohodly, že maximální výše úhrady veškeré škody způsobené ze strany VnA uživateli činí pětinásobek výše měsíční úhrady za objednanou službu.
 14. VnA se zavazuje vykonat všechny dostupné náležitosti, které povedou k minimalizaci výpadků a obnovení funkčnosti serverů v případě výpadku.
 15. Uživatel je odpovědný za objednávky učiněné u poskytovatele, a to jakoukoli formou. Uživatel potvrzuje, že údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé, a že nezatajil žádnou skutečnost, která by bránila uzavření smlouvy. Uživatel má povinnost udržovat kontaktní údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu aktuální. VnA si může vyžádat dodatečné informace pro zjištění a ověření totožnosti uživatele, jakož i jeho způsobilosti k právním úkonům.
 16. Uživatel je odpovědný za škodu, kterou svým neoprávněným, ať úmyslným či neúmyslným, užíváním služeb způsobí poskytovateli nebo třetím stranám.
 17. Uživatel se zavazuje, že data ukládaná na serveru nebudou v rozporu s Českým právním řádem. Uživatel je sám zodpovědný za data, která byla uložena na serveru pod uživatelským účtem po dobu trvání poskytování služeb. Poskytovatel je oprávněný bez vědomí uživatele odstranit nebo znepřístupnit soubory, jejichž obsah je v rozporu s platnými zákony.
 18. Uživatel má za povinnost chránit přidělené přístupové údaje k poskytnutým službám před zneužitím třetími stranami. Za zneužití údajů třetími stranami způsobené nedbalostí či ztrátou uživatelem nenese poskytovatel odpovědnost.
 19. Na serverech poskytovatele je výslovně zakázáno:
 1. ukládat, nabízet nebo šířit obsah, který je v rozporu s Českým právním řádem a platnými mezinárodními úmluvami nebo hanobí dobré jméno VnA,
 2. provozovat game servery, warez servery, chat servery, download servery, stream servery, file servery, banner servery, servery nabízející nelegální software a servery nadměrně vytěžující databázový server,
 3. hromadné rozesílání e-mailových zpráv, provozovat tzv. spoofing emailových adres,
 4. provozovat servery s eroticky laděnou tématikou,
 5. provozovat servery, které i jen zčásti zasahují do výše zmíněných bodů (posouzení je výhradně na VnA).
 1. SLA pro hostování webových stránek a aplikací je stanovená takto:
 1. garantovaná dostupnost služby je 99.725% za kalendářní měsíc;
 2. aktuální status jednotlivých služeb a jejich dostupnost je zde: https://status.vicenez.com/
 3. plánované výpadky ze strany Poskytovatele jsou směřovány do času 01:00 – 05:00;
 4. kontaktní email v případě výpadku je: [email protected].

VI.

Finanční a fakturační podmínky

 1. Cena služeb je uvedena bez DPH. DPH ve výši dle platných právních předpisů bude připočtena k ceně služeb.
 2. S ohledem na objem realizovaných služeb, historii obchodního vztahu či jeho perspektivu může VnA poskytnout slevu z ceníkových cen.
 3. Klient uhradí objednanou službu na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu vystavené VnA.
 4. VnA je oprávněna požadovat zálohu z ceny nebo platbu předem.
 5. Faktura je splatná:
 1. nejpozději 3 pracovní dny před předpokládaným eventuálně smluveným zahájením poskytování služby a to v případě školení, jednorázových konzultací, produktového focení, pořizování audiovizuálních záznamů apod.;
 2. v ostatních případech pak 14 dní od vystavení faktury a to na základě paušální částky dle objednávky, měsíčního výkazu práce, nebo převzetí díla.
 1. Za řádně uhrazenou se považuje platba, která byla uhrazena ve výši stanovené příslušnou Smlouvou a pod variabilním symbolem, který je na příslušné Smlouvě uvedený.
 2. Nebude-li faktura uhrazena, má VnA právo od Smlouvy jednostranně odstoupit. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany VnA nezanikají nároky na úhradu již vynaložených nákladů na plnění Smlouvy.
 3. Případné zpoždění se zahájením poskytování služby či reklamní kampaně zapříčiněné Klientem nemá na splatnost faktur vliv.
 4. V případě prodlení s úhradou faktur je Klient povinen uhradit VnA za každý započatý den prodlení smluvní úrok z prodlení ve výši 0,25 % z dlužné částky.
 5. Námitky vůči vystaveným fakturám je Klient povinen uplatnit do 7 dnů po doručení faktury písemně na adresu sídla VnA či na kontaktní e-mail s tím, že nesporné částky zůstávají nadále splatnými. Uplynutím této doby právo namítat vady fakturace zaniká.
 6. VnA si vyhrazuje právo využívat elektronické fakturace, kdy klient obdrží fakturu e-mailem s odkazem do platformy Fakturoid, kde je možné stáhnout fakturu ve formátu PDF.

VII.

Sankční a stornovací podmínky, odpovědnosti a reklamace

 1. V případě prodlení Klienta s úhradou ceny služeb nebo jiné platby, nebo s dodáním potřebných podkladů, nebo poskytnutím jiné součinnosti ze strany Klienta je VnA oprávněna od Smlouvy kdykoli odstoupit, a to s okamžitou platností.
 2. Klient má právo Smlouvu vypovědět, a to nejpozději pět pracovních dnů před dnem plánovaného zahájení služby sjednaném ve Smlouvě, případně pět pracovních dní před plánovaným zahájením prací na dalších službách VnA.
 3. V případě, že si Klient přeje zrušit Smlouvu v průběhu plnění, může tuto vypovědět s výpovědní lhůtou v délce dvou (2) měsíců. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení písemné výpovědi Klienta.
 4. Po výpovědi Smlouvy a ukončení mediálních nákladů projedná VnA dle individuálních obchodních dohod s médii a poskytne Klientovi nejbližší možný termín ukončení mediálních nákladů.
 5. Veškeré vzniklé náklady či postihy, jež vzniknou v důsledku předčasného ukončení spolupráce ze strany Klienta, hradí Klient. Hradila-li některé z nich VnA, je Klient povinen VnA bezodkladně odškodnit v plném rozsahu.
 6. Kterákoli Smluvní strana je oprávněna od Smlouvy kdykoli odstoupit v případě úpadku nebo hrozícího úpadku druhé Smluvní strany, v případě insolvenčního řízení proti druhé Smluvní straně nebo v případě vstupu druhé Smluvní strany do likvidace.
 7. Ukončením Smlouvy není dotčeno právo VnA na úhradu služeb poskytnutých v době trvání Smlouvy. Byla-li Smlouva ukončena Klientem nebo z důvodů na straně Klienta a nevzniklo-li VnA právo na úhradu ceny některých služeb, je VnA oprávněna požadovat rovněž náhradu nákladů vynaložených na poskytnutí nebo přípravu na poskytnutí těchto služeb.
 8. Ukončením Smlouvy není dotčena účinnost těch ustanovení, která s ohledem na jejich povahu mají Smluvní strany zavazovat i po skončení smlouvy.
 9. VnA si vyhrazuje právo uplatnit storno poplatek, a to takto:
 1. v případě, že Klient Smlouvu vypoví mezi pátým až třetím pracovním dnem před plánovaným zahájením, je storno poplatek kalkulován ve výši 25 % z celkové ceny plnění;
 2. je-li Smlouva Klientem vypovězena dva a méně pracovních dnů před plánovaným zahájením je storno poplatek kalkulován ve výši 50 % z celkové ceny plnění;
 3. při výpovědi Smlouvy Klientem až v průběhu poskytování reklamy nebo služby je storno poplatek kalkulován ve výši 75 % z celkové ceny plnění sjednané ve smlouvě o poskytování služeb či objednávce, které dosud nebylo poskytnuto, a 100 % z ceny toho plnění, které již poskytnuto bylo, nebo jeho plnění nelze bez nepřiměřených překážek na straně VnA přerušit či zastavit.
 1. Pro úhradu plateb dle předchozího odstavce platí podmínky pro úhradu faktur dle těchto VOP.
 2. Celková odpovědnost VnA za škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou v souvislosti s poskytováním služeb je omezena částkou odpovídající dvojnásobku ceny těchto služeb (bez DPH). VnA však neodpovídá za ztrátu nebo zkreslení dat, ušlý zisk, ztrátu obchodní příležitosti ani za jakékoli nepřímé nebo následné škody.
 3. V případě vadného poskytnutí služeb z důvodu na straně VnA je Klient v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou slevu. Právo na přiměřenou slevu Klientovi nenáleží, pokud již před poskytnutím služby věděl o její vadě, či pokud Klient vadu služby sám zcela nebo zčásti způsobil, například udělením nevhodných pokynů nebo neposkytnutím součinnosti.
 4. Klient musí uplatnit reklamaci, domáhat se náhrady škody, popřípadě nemajetkové újmy písemně, na adresu sídla VnA, nebo na kontaktní e-mail. Reklamace musí být uplatněna do 3 dnů ode dne, kdy vada při náležité péči mohla být Klientem zjištěna, nejpozději však do 6 měsíců od poskytnutí služby. Uplynutím kterékoliv z těchto lhůt právo Klienta namítat vady služeb zaniká a považuje se za promlčené.
 5. V případě výpadku v poskytování služby se za vadu služby považuje pouze výpadek v poskytování služeb způsobený VnA trvající po dobu delší než 24 hodin.
 6. VnA neodpovídá za škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou Provozovatelem.
 7. Nebude-li výslovně sjednáno jinak, bude VnA poskytovat služby plynoucí z konkrétní Smlouvy výhradně Klientovi.
 8. VnA nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou třetím osobám. Budou-li ze strany třetí osoby vzneseny vůči VnA jakékoli nároky v souvislosti s poskytováním služeb, je Klient povinen nahradit VnA veškerou škodu a jinou újmu, která VnA v souvislosti s takovými nároky vznikne.

VIII.

Záverečná ujednání

 1. Klient souhlasí s tím, aby statistická data, týkající se jednotlivých prvků jeho internetového marketingu, mohla být VnA využívána za účelem dalšího plně anonymního zpracování. Jedná se zejména o data z účtu Google Analytics, Facebook Pixel, PPC systémů, atd.
 2. Klient uděluje souhlas se zveřejněním jména společnosti, loga, ukázky výstupů činnosti VnA či URL adresy v referencích VnA, a nebo jako součást promo aktivit VnA.
 3. Změnu Smlouvy, která se odchyluje od těchto Obchodních podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou.
 4. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Klientem a VnA. V případě rozporů mezi obsahem Smlouvy a těmito všeobecnými obchodními podmínkami, má vždy přednost Smlouva.
 5. Nedílnou součástí těchto VOP jsou mimo jiné i veškeré odkazy ve formě tzv. prokliků v textu těchto VOP.
 6. Smluvní vztah mezi VnA a Klientem se řídí právem České republiky. Jsou-li pro služby vytvořeny zvláštní smluvní ujednání či zvláštní obchodní podmínky, uplatní se text těchto Obchodních podmínek subsidiárně.
 7. VnA je oprávněna tyto VOP kdykoli změnit. Tuto změnu je povinna oznámit Klientovi nejpozději 15 dnů přede dnem její účinnosti. Klient je v takovém případě oprávněn Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 30 dní. Výpověď musí být doručena VnA nejpozději v den předcházející dni účinnosti změny. Do uplynutí výpovědní lhůty se použijí tyto VOP v původním znění.
 8. Vyžadují-li tyto VOP písemnou formu jakéhokoliv úkonu, považuje se za ně i e-mailová komunikace.
 9. Tyto VOP jsou platné od 1. 7. 2021.